BlueBoard.cz

PETICE

za zamezení vysychání říčky Pšovky a poklesu hladiny spodních vod v důsledku nadměrného čerpání podzemních vod v oblasti Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutice


dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním


Oblast Řepínského dolu, Zahájí a Mělnické Vrutice je součástí regionu Kokořínska s unikátní florou a faunou. CHKO Kokořínsko, kde byla již v roce 1946 vyhlášena národní přírodní rezervace Polabská černava, je zahrnutá do evropské sítě významných lokalit NATURA 2000 a nachází se zde vzácná mokřadní společenstva chráněná od roku 1997 ramsarskou úmluvou.


Touto peticí vyjadřují svou vůli občané obcí v regionu Sdružení obcí Kokořínska, petici podporují zastupitelstva dotčených obcí a dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí KokořínskaKontakty:

Stanislav Fiala       obec.mu@malyujezd.cz

Členové petičního výboru:

Božena Tichá                                                                 obec.mu@malyujezd.cz
ing. Vladimír Legner                                                             vl.legner@tiscali.cz
Miroslav Pokorný                                                                        ou@nebuzely.cz
Martin Bauer                                                                            ou@chorusice.cz

©Mistel